Předměty pro magisterské studium Všeobecné lékařství

 

Předměty pro magisterské studium Zubní lékařství

 

Předměty pro bakalářské studium Porodní asistentka

 

Předměty pro bakalářské studium Všeobecná sestra

 

Předměty pro bakalářské studium Fyzioterapie

 

Předměty pro bakalářské studium Radiologický asistent

 

Předměty pro navazující magisterské studium Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých

 

Předměty pro navazující magisterské studium Fyzioterapie

 

Předměty pro kombinované navazující magisterské studium Management zdravotnictví

 

Postgraduální studium

English text

Výuka pro anglicky mluvící studenty

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Předměty pro MAGISTERSKÉ studium  *** všeobecné LÉKAŘSTVÍ  ***

   

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA, BIOMETRIE A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Rozvrh výuky 30 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 60 hodin přednášek a 60 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla (molekulová biofyzika, biofyzika buňky a tkání), jeho funkce (biofyzika vnímání, biofyzika orgánů) a jeho interakce s vnějším prostředím. Objasňuje základní principy diagnostických a terapeutických přístrojů. Vysvětluje základy biokybernetiky, biostatistiky, výpočetní techniky a informatiky se zaměřením na nemocniční systémy. Základní cíl praktické výuky je vypěstovat u studentů základní návyky potřebné při práci s lékařskou přístrojovou technikou. Součástí kurzu praktické výuky je práce na počítači, kdy se studenti seznamují s aplikačními programy používanými v lékařství.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Po splnění podmínek při absolvování praktických cvičení (100% účast, vypracování protokolů) následuje praktická zkouška, jejíž úspěšné ukončení je podmínkouabsolvování rigorózní zkouškypředmětu lékařská biofyzika, biometrie a informatika.

 

 KLINICKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  IV. ročník, 7. semestr

Forma výuky 15 hodin přednášek a 15 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je podat komplexní přehled moderních diagnostických a terapeutických metod, jako jsou například rentgenové diagnostické metody, radionuklidové zobrazovaní, magnetická rezonance, fotodynamická terapie, elektrodiagnostické metody, ultrazvuk v medicíně a další. Každé téma je zaměřeno na představení a objasnění fyzikální podstaty metody a samozřejmě její klinické aplikace. Zvláště je kladen důraz na ty metody, se kterými se studenti setkávají na klinikách Fakultní nemocnice. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod včetně analýzy dat a tvorby obrazu. Budou schopni správného rozhodnutí a výběru adekvátní přístrojové techniky k diagnóze nebo terapii různých onemocnění.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích.

 

 ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY A BIOSTATISTIKY

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Základy lékařské přístrojové techniky a biostatiky s doplněním středoškolského studia se zaměřením na lékařskou biofyziku. Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Lékařská přístrojová technika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod zahrnující mikroskopii, elektrodiagnostiku, ultrazvuk, a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Výpočetní technika a lékařská informatika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 5. a 6. semestr všeobecného a stomatologického směru

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Seznámení se základními pojmy z oboru umělé inteligence a jejího uplatnění v medicíně. Využití Internetu v medicíně. Expertní systémy včetně neuronových sítí. Modelování biologických dějů. Zpracování a analýza obrazové informace. Rozšířit zájemcům základní znalosti, získané ve výuce lékařské biofyziky v 1. ročníku. Seznámit studenty s některými nejmodernějšími způsoby zpracování lékařských informací.

Způsobilost

Studenti budou schopni práce s výpočetní technikou a využívat jí k získávání a zpracování lékařských informací.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Rozvrh výuky 8 týdnů

Zařazení do studijního programu III. ročník, 5. semestr

Forma výuky 7 hodin seminářů a 8 hodin cvičení

Cíle

Student získá přehled o zdrojích a metodice vyhledávání odborných lékařských a zdravotnických informací v prostředí internetu se zvláštním zřetelem na typologii, kvalitu a dostupnost dokumentů. Interaktivní cvičení budou zaměřena na rešeršní strategii v databázi MEDLINE na základě formulace klinické otázky ve formátu PICO (patient-intervention-comparison-outcome) v souladu s principy medicíny založené na důkazu (EBM). Hodnocení výsledků vyhledávání bude provedeno podle pyramidy důkazu a student získá základní orientaci o významu systematických přehledů pro péči o konkrétního pacienta. Během výuky student absolvuje praktickou ukázku kritické analýzy původního vědeckého sdělení o klinickém pokusu. Na závěr bude provedeno kvalitativní hodnocení vyhledaných dokumentů pomocí bibliometrických metod (citační analýza, impakt faktor časopisů).

Způsobilost

Studenti budou schopni se orientovat v získávání hodnotných lékařských informací z internetu, využívat lékařské vyhledávače, vše v souladu s principy medicíny založené na důkazu. 

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro MAGISTERSKÉ studium  *** ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ  ***

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin přednášky a 45 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla (molekulová biofyzika, biofyzika buňky a tkání), jeho funkce (biofyzika vnímání, biofyzika orgánů) a jeho interakce s vnějším prostředím. Budou objasněny základy biostatistiky, základní fyzikální vlastnosti kapalin, pevných látek a především dentálních materiálů. Studenti si osvojí základní fyzikální principy laboratorních metod v zubním lékařství, některých diagnostických a terapeutických metod. Součástí kurzu praktické výuky je práce na počítači, kdy se studenti seznamují s aplikačními programy používanými v lékařství.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Po splnění podmínek při absolvování praktických cvičení (100% účast, vypracování protokolů) následuje praktická zkouška, jejíž úspěšné ukončení je podmínkouabsolvování rigorózní zkouškypředmětu lékařská biofyzika, biometrie a informatika.

 

Programové vybavení ordinace zubního lékaře

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 6. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů a 45 hodin cvičení

Cíle

Seznámit studenty se základy informatiky, informační technologie a aplikačními programy zaměřené jak na obecné, tak i specializované lékařské  aplikace. Především je kladen důraz na praktické dovednosti v oboru stomatologie. Další část jejich vzdělávání je zaměřena na aplikace počítačové sítě, nástrojů internetu v jejich oboru.

Způsobilost

Studenti získají praktické dovednosti se speciálními programy používanými ve stomatologii pro management a agendu zubního oddělení, další budou zaměřeny na diagnostiku a terapii. Významný podíl nabytých znalostí zaměřených na bibliografické systémy a získávání informací poskytne studentům účinný nástroj v jejich studiu a následné praxi.  

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, úspěšné absolvování všech praktických cvičení a zpracování zadaných dokumentů.

 

 Výpočetní technika a lékařská informatika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 5. a 6. semestr všeobecného a stomatologického směru

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Seznámení se základními pojmy z oboru umělé inteligence a jejího uplatnění v medicíně. Využití Internetu v medicíně. Expertní systémy včetně neuronových sítí. Modelování biologických dějů. Zpracování a analýza obrazové informace. Rozšířit zájemcům základní znalosti, získané ve výuce lékařské biofyziky v 1. ročníku. Seznámit studenty s některými nejmodernějšími způsoby zpracování lékařských informací.

Způsobilost

Studenti budou schopni práce s výpočetní technikou a využívat jí k získávání a zpracování lékařských informací.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

Nahoru

 Předměty pro BAKALÁŘSKÉ studium  *** PORODNÍ ASISTENTKA ***

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů a 15 hodin cvičení

Cíle

Seznámit studenty se základními poznatky v oborech: obecná biofyzika, molekulová biofyzika, biofyzika buňky a biopotenciály, EKG, biofyzika tkání a orgánů, biomechanika kostí a kloubů, svalová kontrakce, biomechanika krevního oběhu, výměna plynu mezi vnějším a vnitřním prostředím, biofyzika smyslového vnímání, základy ekologické biofyziky, fyzikální základy homeostázy.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním biofyzikálním principům fyziologických a patologických dějů a procesů v lidském organismu a umět využívat tyto znalosti při studiu navazujících klinických a ošetřovatelských disciplin. Budou schopni vysvětlit základní mechanismy účinků vybraných  fyzikálních faktorů na živé systémy.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních, vypracování protokolů.

 

 VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky 5 týdnů 

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 5. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů a 10 hodin cvičení

Cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy statistického usuzování - dedukcí a indukcí, rizikem chyb a typy chyb, typy klinických studií, termíny populace a výběrový soubor, metodami náhodného výběru. Studenti se dále seznámí se základními typy dat, metodami popisné statistiky - charakteristikami polohy a variability dat, četnostním rozdělením a distribuční funkcí, teoretickými modely rozdělení pravděpodobností. Seznámí se s principy testování hypotéz, parametrickými a neparametrickými testy, analýzou korelace a regrese.

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen implementovat získané poznatky v praxi i ve vědecko výzkumné činnosti, zvládne základní techniky statistického výpočtu s využitím dostupného statistického software.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, písemný test, jehož náplní je řešení několika problémů přiměřeného rozsahu a hloubky. 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Rozvrh výuky 12 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů a 12 hodin praktických cvičení

Cíle

Studenti se naučí rozumět základním principům moderních diagnosticko terapeutických metod a systémů, se kterými se budou porodní asistentky - bakalářky běžně setkávat v klinické ošetřovatelské praxi, pro které budou své pacienty připravovat, při kterých také asistovat a po kterých budou následně nemocné ošetřovat. Mezi tyto metody patří ultrazvuk, elektrodiagnostika, počítačová tomografie, magnetická rezonance apod. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v porodnictví.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních, vypracování protokolů.

 

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů a 15 hodin praktických cvičení

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti budou schopni práce s výpočetní technikou a využívat jí k získávání a zpracování lékařských informací.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

Nahoru

Předměty pro BAKALÁŘSKÉ studium  *** všeobecná sestra ***

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 13 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 13 hodin seminářů a 26 hodin praktických cvičení (10 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení u kombinované formy)

Cíle

Cílem výuky je podat a vysvětlit fyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu. Osvětlit základní mechanismy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na ionizující i neionizující záření, mechanické faktory, ultrazvukové a tepelné pole. Tématem přednášek bude obecná biofyzika, molekulová biofyzika, biofyzika buňky a biopotenciály, EKG, biofyzika tkání a orgánů, biomechanika kostí a kloubů, svalová kontrakce, biomechanika krevního oběhu, výměna plynu mezi vnějším a vnitřním prostředím, biofyzika smyslového vnímání, základy ekologické biofyziky, fyzikální základy homeostázy.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních, vypracování protokolů.

 

 VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky 5 týdnů 

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 3. semestr (II. ročník, 4. semestr u kombinované formy)

Forma výuky 26 hodin seminářů (5 hodin seminářů u kombinované formy)

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Klasifikovaný zápočet – písemný test, 100% účast na seminářích.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ

Rozvrh výuky 12 týdnů

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 24 hodin seminářů (10 hodin seminářů u kombinované formy)

Cíle

Studenti se naučí rozumět základním principům moderních diagnosticko terapeutických metod a systémů, se kterými se budou porodní asistentky - bakalářky běžně setkávat v klinické ošetřovatelské praxi, pro které budou své pacienty připravovat, při kterých také asistovat a po kterých budou následně nemocné ošetřovat. Mezi tyto metody patří ultrazvuk, elektrodiagnostika, počítačová tomografie, magnetická rezonance apod. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v porodnictví.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, seminární práce, 100% účast na seminářích.

 

 ZDRAVOTNICKÁ  INFORMATIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů a 15 hodin praktických cvičení (10 hodin seminářů u kombinované formy)

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací v oblasti zdravotnictví pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti získávají schopnosti orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení, používat běžné programy pro editaci, zpracování dat a komunikaci, aplikovat základní znalosti v oboru biokybernetiky a interpretovat problematiku regulačních systémů v biologii, využívat racionálně lékařské přístroje s ohledem na znalosti principu jejich činnosti a procesu zpracování informačních signálů.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet po ověření praktických a teoretických znalostí, 100% účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro bakalářské studium  *** fyzioterapie ***

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 30 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů a 30 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla (molekulová biofyzika, biofyzika buňky a tkání), jeho funkce (biofyzika vnímání, biofyzika orgánů) a jeho interakce s vnějším prostředím se zřetelem k vyšetřovacím a měřícím metodám pro účely rehabilitace a fyzioterapie.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní přístrojovou technikou používanou k rehabilitaci a fyzioterapii.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních, vypracování protokolů.

 

 LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Studenti se seznámí se základy informatiky, výpočetní techniky a uživatelských programů všeobecného a specializovaného zaměření. Důraz je kladen na praktické dovednosti s ohledem na zaměření studijního oboru. V průběhu cvičení se studenti seznámí s možnostmi využití prostředků počítačových sítí k získávání odborných informací ze svého oboru.

Způsobilost

Student oboru fyzioterapie bude mít znalosti o uživatelském software používaném v jeho oboru k organizaci práce na pracovišti, vedení agendy pacientů a prezentace nových poznatků. Dále získá vědomosti o aplikačních programech pro terapeutickou činnost. V oblasti bibliometrie bude schopen využívat metody potřebné k vyhledávání kvalitních informací ze svého oboru.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium - úspěšné absolvování písemného testu a ústního pohovoru, 100% účast na seminářích.

 

 ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY A BIOSTATISTIKY

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů

Cíle

Základy lékařské přístrojové techniky a biostatiky s doplněním středoškolského studia se zaměřením na lékařskou biofyziku. Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Lékařská přístrojová technika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 6. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů

Cíle

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod zahrnující mikroskopii, elektrodiagnostiku, ultrazvuk, a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro bakalářské studium  *** RADIOLOGICKÝ ASISTENT ***

 

 MATEMATIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin přednášek a 15 hodin cvičení (5 hodin seminářů a 5 hodin cvičení u kombinované formy)

Cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním matematickým aparátem potřebným v disciplínách studovaného oboru při řešení konkrétních úloh a problémů. Předmět přispívá k rozvoji logického myšlení i k početní zběhlosti. Student má pochopit základní pojmy, umět je definovat, znát důležité věty, umět používat matematický aparát při řešení příkladů a získat početní rutinu.

Způsobilost

Student bude umět používat matematický aparát při řešení jednoduchých příkladů lineární algebry a matematické analýzy a získá početní rutinu.

Způsob a podmínky ukončení

Písemný test, ústní zkouška, 100% účast na seminářích a cvičeních.

 

 FYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 16 hodin přednášek a 10 hodin cvičení (8 hodin seminářů a 5 hodin cvičení u kombinované formy)

Cíle

Cílem teoretické výuky je objasnit a procvičit fyzikální principy důležité pro pochopení problematiky radiologické fyziky. Studentům budou předneseny základní partie fyziky – mechanika, termodynamika, teorie elektromagnetického pole, teorie relativity a fyzika atomového jádra. V rámci cvičení budou prohloubeny a procvičeny znalosti z teoretického výkladu a počítány příklady.

Způsobilost

Studenti budou schopni rozumět základním fyzikálním principům.

Způsob a podmínky ukončení

Písemný test, ústní zkouška, 100% účast na seminářích a cvičeních.

 

 BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 12 hodin přednášek a 18 hodin cvičení (5 hodin seminářů a 5 hodin cvičení u kombinované formy)

Cíle

Cílem předmětu je objasnit biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu a vysvětlit základní mechanizmy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy. Studenti se seznámí s biofyzikou buňky, strukturou a vlastnostmi biologických membrán, s elektrickými projevy buněk a se vznikem a šířením akčního potenciálu. Budou objasněny mechanické a elektrické vlastnosti tkání, biomechanika krevního oběhu, biofyzika dýchání biofyzika smyslového vnímání a ekologická biofyzika.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Ústní zkouška, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních, vypracování protokolů.

 

 RADIOLOGICKÉ PŘÍSTROJE I

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 14 hodin přednášek a 28 hodin cvičení (5 hodin seminářů a 7 hodin cvičení u kombinované formy)

Cíle

Cílem předmětu je objasnit fyzikální podstatu elektromagnetického záření, fyziku atomového jádra, základní principy zdrojů a detektorů ionizujícího záření. Studenti se seznámí se s principem výpočetní tomografie a magnetické rezonance, se základními principy digitalizace obrazu s počítačovou analýzou medicínských obrazových dat a s ultrazvukovými metodami využívanými v diagnostice a terapii. V rámci praktických cvičení budou pracovat se základní laboratorní technikou, s přístrojovou technikou pro detekci ionizujícího záření. Budou měřit parametry GM počítačů, scintilačních detektorů, aktivitu zářičů, seznámí se se spektrometrií gama záření s dozimetrií, analýzou obrazových dat.

Způsobilost

Studenti budou schopni rozumět a pracovat se základní lékařskou přístrojovou technikou pro detekci ionizujícího záření.

Způsob a podmínky ukončení

Praktická zkouška, ústní zkouška, vypracování všech protokolů k jednotlivým praktickým cvičením, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních.

 

 ZÁKLADY METODOLOGIE VĚDECKÉ PRÁCE, STATISTIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů a 14 hodin cvičení

Cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy statistického usuzování - dedukcí a indukcí, rizikem chyb a typy chyb, typy klinických studií, termíny populace a výběrový soubor, metodami náhodného výběru. Studenti se dále seznámí se základními typy dat, metodami popisné statistiky - charakteristikami polohy a variability dat, četnostním rozdělením a distribuční funkcí, teoretickými modely rozdělení pravděpodobností. Seznámí se s principy testování hypotéz, parametrickými a neparametrickými testy, analýzou korelace a regrese.

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen implementovat získané poznatky v praxi i ve vědecko výzkumné činnosti, zvládne základní techniky statistického výpočtu s využitím dostupného statistického software.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, písemný test, 100% účast na seminářích a praktických cvičení.

 

 MOLEKULÁRNÍ RADIOBIOLOGIE

Rozvrh výuky 3 týdnů 

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 6 hodin přednášek a 6 hodin seminářů

Cíle

Studenti se seznámí s mechanismy interakce záření a tkáně na molekulární, buněčné a tkáňové úrovni, možnostmi spontánní a indukované degradace nukleových kyselin, opravami poškození DNA, možnostmi vzniku mutací, radiochemickými reakcemi a  cytostatickým působením ionizujícího záření.

Způsobilost

Studenti budou schopni rozumět základním mechanismům interakce záření a tkáně.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro navazující magisterské studium  *** Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých ***

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika I

Rozvrh výuky 11 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 22 hodin přednášek

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet.

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika II

Rozvrh výuky 11 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 22 hodin přednášek

Cíle

Předmět navazuje na výuku Metodologie a statistika I. Zabývá se problematikou výzkumného šetření v oblasti společenských vědních oborů. Učí studenty specifickým metodám a technikám výzkumného šetření. Studenti by měly být schopni ukládat, kódovat a třídit data na počítači a používat analytické nástroje statistického modulu programu MS Excel.

Způsobilost

Studenti po absolvování budou schopni používat statistický software pro výpočet popisných statistik a testování hypotéz při práci na svých diplomových pracích a budou schopni implementovat získané poznatky do praxe.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% aktivní účast na seminářích.

 

 ZDRAVOTNICKÁ  INFORMATIKA

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 5 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací v oblasti zdravotnictví pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti získávají schopnosti orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení, používat běžné programy pro editaci, zpracování dat a komunikaci, aplikovat základní znalosti v oboru biokybernetiky a interpretovat problematiku regulačních systémů v biologii, využívat racionálně lékařské přístroje s ohledem na znalosti principu jejich činnosti a procesu zpracování informačních signálů.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ

Rozvrh výuky 12 týdnů

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 5 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení

Cíle

Cílem výuky je podat základní principy moderních diagnostických a terapeutických metod a systémů. Ve spolupráci s vybranými klinikami provést praktické ukázky a demonstrace těchto metod zejména jako jsou rentgenové diagnostické metody, CT, MR, UZ zobrazovací metody, apod.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v lékařství.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na praktických cvičeních a na seminářích.

Nahoru

Předměty pro navazující magisterské studium  *** Fyzioterapie ***

 

 KLINICKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 8 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 16 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je podat komplexní přehled moderních diagnostických a terapeutických metod, jako jsou například rentgenové diagnostické metody, radionuklidové zobrazovaní, magnetická rezonance, fotodynamická terapie, elektrodiagnostické metody, ultrazvuk v medicíně a další. Každé téma je zaměřeno na představení a objasnění fyzikální podstaty metody a samozřejmě její klinické aplikace. Zvláště je kladen důraz na ty metody, se kterými se studenti setkávají na klinikách Fakultní nemocnice. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod včetně analýzy dat a tvorby obrazu.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích.

 

 INFORMATIKA

Rozvrh výuky 4 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 8 hodin seminářů

Cíle

Studenti se ve cvičení seznámí s metodami vyhledávání odborných informací oboru kineziologie v počítačových sítích. Vyhledávání informací je zaměřeno na biomedicínské informační databáze. Dále si osvojí dovednost prezentovat vyhledané informace pomocí prezentačních programů a předávání těchto informací prostřednictvím počítačových sítí. Studenti se také seznámí se základními principy statistické analýzy biomedicínských dat, zvláště s metodami popisné statistiky.

Způsobilost

Student oboru fyzioterapie bude mít po absolvování cvičení znalosti z oblasti bibliometrie potřebné k získávání kvalitních biomedicínských informací  a jejich implementaci v klinické praxi nebo vědecko-výzkumné činnosti a zvládne základní techniky statistické analýzy dat s využitím dostupného statistického software.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika I

Rozvrh výuky 10 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 10 hodin přednášek a 10 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% aktivní účast na seminářích.

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika II

Rozvrh výuky 10 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 10 hodin přednášek a 10 hodin seminářů

Cíle

Předmět navazuje na výuku Metodologie a statistika I. Zabývá se problematikou výzkumného šetření v oblasti společenských vědních oborů. Učí studenty specifickým metodám a technikám výzkumného šetření. Studenti by měly být schopni ukládat, kódovat a třídit data na počítači a používat analytické nástroje statistického modulu programu MS Excel.

Způsobilost

Studenti po absolvování budou schopni používat statistický software pro výpočet popisných statistik a testování hypotéz při práci na svých diplomových pracích a budou schopni implementovat získané poznatky do praxe.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% aktivní účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro KOMBINOVANÉ bakalářské studium  *** OŠETŘOVATELSTVÍ  ***

   

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení.

Cíle

Cílem výuky je podat a vysvětlit fyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu. Osvětlit základní mechanismy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na ionizující i neionizující záření, mechanické faktory, ultrazvukové a tepelné pole. Tématem přednášek bude obecná biofyzika, molekulová biofyzika, biofyzika buňky a biopotenciály, EKG, biofyzika tkání a orgánů, biomechanika kostí a kloubů, svalová kontrakce, biomechanika krevního oběhu, výměna plynu mezi vnějším a vnitřním prostředím, biofyzika smyslového vnímání, základy ekologické biofyziky, fyzikální základy homeostázy.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací v oblasti zdravotnictví pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti získávají schopnosti orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení, používat běžné programy pro editaci, zpracování dat a komunikaci, aplikovat základní znalosti v oboru biokybernetiky a interpretovat problematiku regulačních systémů v biologii, využívat racionálně lékařské přístroje s ohledem na znalosti principu jejich činnosti a procesu zpracování informačních signálů.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet po ověření praktických a teoretických znalostí, 100% účast na seminářích.

 

 VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 5 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Test, jehož náplní je řešení několika problémů přiměřeného rozsahu a hloubky.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů

Cíle

Cílem výuky je podat základní principy moderních diagnostických a terapeutických metod a systémů. Ve spolupráci s vybranými klinikami provést praktické ukázky a demonstrace těchto metod zejména jako jsou rentgenové diagnostické metody, CT, MR, UZ zobrazovací metody, apod.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v lékařství.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, seminární práce, 100% účast na seminářích.

Nahoru

 Předměty pro kombinované magisterské studium  *** management zdravotnictví ***

   

 VYUŽITÍ POČÍTAČE

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 27 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je naučit studenty využívat služeb počítačových sítí, seznámit je s principy práce s medicínskými databázovými systémy, včetně bibliografických, objasnit principy a metody práce s aplikačním software pro lékařské ambulance, seznámit studenty s principy tvorby www stránek (základy jazyka HTML).

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen uplatnit získané poznatky v manažerské praxi, získá schopnost orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení používaného ve zdravotnických zařízeních a bude schopen používat moderní metody k získávání, zpracování a prezentaci informací za použití počítače.

Způsob a podmínky ukončení

Aktivní účast na praktických cvičeních, zápočet po absolvování 1. semestru, zápočet a ústní zkouška na konci 2. semestru pro ověření praktických znalostí.

 

 HODNOCENÍ SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 3. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o výzkumu a hodnocení a také analytickými dovednostmi pro kvantitativní posuzování výkonnosti zdravotní péče a jejích programů.

Způsobilost

Studenti budou připraveni aplikovat výzkumné metody a statistické postupy nezbytné při řešení problémů a rozhodování v řízení zdravotnických systémů. Studenti budou schopni implementovat do praxe nástroje umožňující nabízet racionální systémy poskytování zdravotní péče, zabezpečit rovný přístup ke zdravotní péči a snižovat náklady.

Způsob a podmínky ukončení

Aktivní účast na seminářích, zápočet, úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky pro ověření znalostí.

 

 NÁSTROJE OBJEKTIVIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, III. ročník  4. a 5. semestr

Forma výuky 20 hodin seminářů

Cíle

Cílem je porozumět aplikaci statistického inženýrství, operačního výzkumu a technik vědeckého výzkumu při plánování, řízení a vyhodnocování programů a organizace zdravotní péče. Studenti se seznámí s úlohou a významem kvantitativních metod v manažerském rozhodování, s metodami popisné a induktivní statistiky, s metodami rozhodování v podmínkách neurčitosti, prognózování, lineárního programování a řízení zásob.

Způsobilost

Studenti po absolvování výuky budou schopni aplikovat vybrané kvantitativní techniky při řešení problémů a situací vznikajících při plánování, řízení a hodnocení programů zdravotní péče. Získají schopnost plánovat a provádět hodnocení organizací a také schopnost zavádět integrované řízení a plánovací systémy v organizacích zdravotní péče.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, aktivní účast na seminářích.

   

 INFORMAČNÍ  SYSTÉMY  VE  ZDRAVOTNÍ  PÉČI

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 6. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů

Cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy filozofie a strategie budování informačních systémů ve zdravotnických zařízeních, principy sestavování projektového týmu, vypracování hlavního plánu systému a principy jednotlivých fází tzv. životního cyklu informačního systému. Přispěje k objasnění principů nemocničních informačních systémů (NIS) a jejich využití při plánování zdravotnických služeb, kontrole pracovní síly a managementu. Umožní porozumět procesu plánovaní, výběru a implementace NIS a klinickým informačním systémům a jejich použití v řízení péče o pacienty včetně diagnostiky a monitorování pacientů.

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen implementovat získané poznatky v manažerské praxi, bude schopen zapojit se aktivně do procesu plánování a získávání informačního systému v organizacích zdravotnických služeb.

Způsob a podmínky ukončení

Písemná zkouška, 100 % účast na seminářích.

Nahoru

Postgraduální studium

 

 Obor: Lékařská biofyzika a zobrazovací technika v medicíně

 

Předseda oborové rady: Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

Návaznost na pregraduální studium lékařské biofyziky, přístrojové techniky, lékařské informatiky.

Aplikace klinické biofyziky a přístrojové techniky v oborech zobrazovacích metod založených na principu využití ultrazvuku a některých typů elektromagnetického záření. 

 

Na Ústavu lékařské biofyziky studovalo celkem 39 postgraduálních studentů a z toho ukončilo studium úspěšnou obhajobou 25 studentů:

RNDr. Hana Sochorová,Ph.D., Ing.  David Korpas,Ph.D., MUDr .Petr Ivančák,Ph.D., Mgr. Martin Huf,Ph.D., MUDr. Mgr .Jaroslav Maceček,Ph.D., Mgr. Pavla Nevřelová,Ph.D., Mgr.Marek Tomečka,Ph.D., MUDr.Petr Jindra,Ph.D., MUDr.Tomáš Gabrhelík,Ph.D., Ing. Kateřina Tománková,Ph.D., MUDr. Kamil Navrátil,PhD., MUDr. Michal Grepl, Ph.D., Mgr. Jiří Tesařík,Ph.D., Mgr .Svatopluk Binder,Ph.D., Mgr. Kateřina Langová,Ph.D., RNDr. Emil Krestýn,Ph.D., RNDr. Hana Bendová,Ph.D., RNDr. Kristina Kejlová,Ph.D., Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D., Mgr. Adéla Hanáková,Ph.D., Mgr. Jaromír Vachutka,Ph.D., MUDr. Petr Kolář,Ph.D., Mgr. Klára Pížová,Ph.D., MUDr. Jiří Štetinský,Ph.D., Mgr. Hana Zapletalová,Ph.D.

        

V současné době studuje ve studijním programu Lékařská biofyzika 10 postgraduálních Ph.D. studentů

 

Seznam PGS studentů na ÚLB

Mgr.Bc.Libor Ličman - kombinované studium

Název disertační práce: Neparametrické a robustní statistické metody, softwarová podpora analýz pro biomedicínská data.

Školitel: Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.

Ing.Jiří Dejmek kombinované studium

Název disertační práce: Parametry ovlivňující šíření ultrazvuku v biologických kapalinách.

ŠkolitelMUDr.Lukáš Bolek,Ph.D.

Mgr.Barbora Hošíková   prezenční studium

Název disertační práce: In vitro studium účinků fotosensitivních látek na nádorové buněčné linie.

Školitel : Mgr.Svatopluk Binder,Ph.D.

 

Mgr.Lukáš Malina   prezenční studium

Název disertační práce : Studium buněčného poškození fyzikálně chemickými metodami.

Školitel: Doc.Ing.Kateřina Bartoň Tománková,Ph.D.

Mgr.Jana Jiravová   prezenční studium

Název disertační práce : Studium vlastností nanomateriálů pro biologické aplikace moderními mikroskopickými technikami.

Školitel : Doc.Ing.Kateřina Bartoň Tománková,Ph.D.

 

RNDr.Martin Pola   prezenční studium

Název disertační práce: Role kyslíku v účinnosti fotodynamické terapie na buněčných modelech v přítomnosti senzitizerů.

Školitel: Mgr.MUDr.Robert Bajgar,Ph.D

Mgr.Zuzana Malá - prezenční studium

Název disertační práce: Nanomateriály a studium účinnosti fotodynamické reakce na buněčných liniích a bakteriích.

Školitel: Prof.RNDr.Hana Kolářová,CSc.

 

Mgr.Ludmila Žárská prezenční studium

Název disertační práce: Fotodynamicky aktivní látky a možnosti jejich využití pro fotodynamickou terapii nádorů.

Školitel: Prof. RNDr. Hana Kolářová,CSc

 

MUDr.Martin Sněhota prezenční studium

Název disertační práce: Objektivizace hodnocení kvalitativních parametrů ultrazvukových diagnostických přístrojů.

Školitel: Mgr.Jaromír Vachutka,Ph.D.

Mgr.Jan Chrz kombinované studium

Název disertační práce : Studium cytotoxicity u ingrediencí spotřebních výrobků

Školitel : Prof.RNDr.Hana Kolářová, CSc.

 

Mgr.Monika Perlovská Harvanová prezenční studium

Název disertační práce : Hodnocení cytotoxicity nanočástic a jejich Ramanova spektroskopická charakterizace na buněčné úrovni.

Školitel : Prof.RNDr.Hana Kolářová,CSc.

MUDr.David Homola prezenční studium

Název disertační práce: Fotodynamicky a sonodynamicky aktivní látky a možnosti jejich využití pro terapii nádorů.

Školitel: Prof.RNDr.Hana Kolářová,CSc.

MUDr.Jakub Hošík  prezenční studium

Název disertační práce : Fotodynamická terapie kolorektálního karcinomu.

Školitel : MUDr.Mgr.Robert Bajgar,Ph.D.

 

 

Studentské vědecké síly

David Klepárník - 2. ročník, obor všeobecné lékařství

Téma: Využití nanotechnologií v medicíně

 

Pomocné pedagogické síly

 Praneeth Lagisetty – 1.ročník, obor General Medicine

 

 

 

Nahoru

 Výuka pro anglicky mluvící studenty

   

MEDICAL BIOPHYSICS

Duration 30 weeks

Curricular timing  lst and 2nd semesters, lst year

Course design 60 hours of lectures, 60 hours of laboratory training

Goals

The main objective is to teach the basic knowledge and skills on the atomic and nuclear physics, thermodynamics, gases and liquid kinetics, molecular constitution of living systems, cells biophysics including biopotencial generation and mechanism of cells excitation, heart function and circulation system biophysics. They obtain skills required for work with technical equipments for biomedical measurement and some diagnostics equipments like ECG recorder and ultrasonograph . The students are also introduced to selected software used in information mining and health care.

Competence

The students will be skilled in medical biophysics to be prepared for further study of consequent topics like physiology, pathophysiology, radiology, nuclear medicine etc. Their knowledge on informational technologies support them in effective use of software supporting their study. 

Examination

The oral examination of the practical knowledge and test.

 

CLINICAL BIOPHYSICS

Duration 15 weeks

Curricular timing  7th semester, 4th year

Course design 15 hours of lectures, 15 hours of seminars

Goals

The course offers an overview of modern diagnostic and therapeutic methods such as X-ray diagnostic methods, radionuclide imaging, magnetic resonance imaging, photodynamic therapy, electrodiagnostic methods, ultrasound in medicine and others. Each topic introduces and explains the physical principle of the method and of course its clinical applications. Specially, the emphasis is placed on such methods, which students meet at the clinics of the University Teaching Hospital.

Competence

Students will be able to understand the basic physical principles of commonly used diagnostic and therapeutic methods including the data analysis and image processing. They will be able to make right decision and chose adequate instrumental technique to diagnose or treat different kinds of diseases.

Examination

Oral examination at the end of the 7th semester.

Nahoru