Otázky k praktické zkoušce z radiologických přístrojů I.  

Radiologický asistent

 

 

1.   Geigerův-Müllerův počítač – měření charakteristiky GM počítače.

 

2.   Geigerův-Müllerův počítač – měření mrtvé doby GM počítače.

 

3.   Geigerův-Müllerův počítač – měření aktivity zářiče srovnávací metodou.

 

4.   Geigerův-Müllerův počítač – měření absorpce záření beta a výpočet lineárního absorpčního koeficientu.

 

5.   Scintilační detektor – kalibrace scintilačního detektoru, energetická rozlišovací schopnost.

 

6.   Scintilační detektor – měření spekter gama zářičů.

 

7.   Scintilační detektor – určení neznámého gama zářiče. 

 

8.   Metody dozimetrie.

 

9.   Ultrazvuková diagnostika – základní typy vyšetřovacích sond.

 

10. Ultrazvuková diagnostika – zobrazení A, zobrazení B.

 

11. Ultrazvuková diagnostika – určení gestačního věku měřením BPD.

 

12. Digitální obraz – základní pojmy (pixel, voxel, obrazová matice, bitmapa, třída obrazu).

 

13. Digitální obraz – analýza obrazu (histogram, liniový profil, manuální a automatické měření objektů).

 

14. Radioviziografie

 

Ovládání složitějších přístrojů lze u zkoušky konzultovat se zkoušejícím. Pokud je v otázce požadováno sestrojení grafu z naměřených hodnot nebo složitější výpočet, je možné použít program Excel.

 

 

 

                                                                                              Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

                        přednosta ÚLB