bakalářské studium RADIOLOGICKÝ ASISTENT

FYZIKA

save

Fyzikální jednotky, základní druhy fyzikálních polí. Kinematika hmotného bodu, pohybové rovnice.

save

Práce, výkon, kinetická a potenciální energie. Zákon zachování mechanické energie, gravitační zákon.

save

Teplota, teplo, kin. teorie plynů, stavová rovnice.  Práce, vnitřní energie, 1. a 2. věta termodynamiky. Entropie.

save

Elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita a potenciál elektrického pole, kapacita. Elektrostatické pole.

save

Stacionární elektrický proud, proudová hustota, rovnice kontinuity elektrického náboje.

save

Magnetostatické pole a jeho intenzita a energie. Elektromagnetická indukce, Soubor Maxwellových rovnic.

save

Teorie relativity, Lorentzova transformace, hmotnost a energie. Kvantové jevy.

save

Struktura elektronového obalu atomů, fyzika atomového jádra, radioaktivita.

 

Vyučující

MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

Mgr.Svatopluk Binder, Ph.D.

 

Doporučená literatura

Halliday D., Resnick R., Walker J. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Praha 2000.

Kubínek R., Kolářová H., Holubová R. Fyzika pro každého, aneb rychlokurz fyziky. Olomouc 2009.