Postgraduální studium
ve studijním doktorském programu

 

L é k a ř s k á    b i o f y z i k a

 

 

 

 

 

 

Standardní doba studia:

4 roky

 

 

 

 

 

 

Charakteristika oboru:

Studijní program Lékařská biofyzika je zaměřený na samostatnou výzkumnou činnost v dílčích oblastech lékařské biofyziky. Využívá fyzikálních zákonů pro vysvětlení dějů v biologických systémech a pomocí experimentálních metod biofyziky vysvětluje jevy, které probíhají nejen na úrovni atomů, molekul, ale i na úrovni subcelulární, buněčné a systémové. Je interdisciplinárním oborem, který má vazby ke všem funkčním medicínským oborům a zahrnuje i aplikace moderní  lékařské přístrojové techniky, biostatistiky a informatiky do lékařství.

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky:

absolvované magisterské studium lékařských nebo přírodovědných oborů

absolvovaná přijímací zkouška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………...

Návrh témat prací:

1.      Ovlivnění účinnosti fotodynamické terapie působením vnějších fyzikálních a chemických faktorů.
  Mechanismy poškození buňky při fotodynamické terapii.
<

2.      Studium buněčného poškození prostřednictvím moderních mikroskopických metod.

3.      Studium vlastností biologických materiálů fyzikálně chemickými metodami.

4.      Metody stanovení axiální rozlišovací schopnosti sonografů.

5.      Vybrané neparametrické statistické metody a jejich počítačová podpora.