Postgraduální studium
ve studijním doktorském programu

 

L é k a ř s k á    b i o f y z i k a

 

 

 

 

 

 

Standardní doba studia:

4 roky

 

 

 

 

 

 

Charakteristika oboru:

Studijní program Lékařská biofyzika je zaměřený na samostatnou výzkumnou činnost v dílčích oblastech lékařské biofyziky. Využívá fyzikálních zákonů pro vysvětlení dějů v biologických systémech a pomocí experimentálních metod biofyziky vysvětluje jevy, které probíhají nejen na úrovni atomů, molekul, ale i na úrovni subcelulární, buněčné a systémové. Je interdisciplinárním oborem, který má vazby ke všem funkčním medicínským oborům a zahrnuje i aplikace moderní  lékařské přístrojové techniky, biostatistiky a informatiky do lékařství.

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky:

absolvované magisterské studium lékařských nebo přírodovědných oborů

absolvovaná přijímací zkouška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………...

Návrh témat prací:

1.      Ovlivnění účinnosti fotodynamické terapie působením vnějších fyzikálních a chemických faktorů.
  Mechanismy poškození buňky při fotodynamické terapii.
 (více zde)

2.      Studium buněčného poškození prostřednictvím moderních mikroskopických metod.  (více zde)

3.      Studium vlastností biologických materiálů fyzikálně chemickými metodami.  (více zde)

4.      Metody stanovení axiální rozlišovací schopnosti sonografů.

5.      Vybrané neparametrické statistické metody a jejich počítačová podpora.