Otázky k ústní ZKOUŠCE z předmětu BIOFYZIKA

pro studijní obor RADIOLOGICKÝ ASISTENT

 

1.        Druhy ionizujícího záření a jejich zdroje.

2.         Základní mechanismus biologického účinku ionizujícího záření. Interakce záření s hmotou.

3.        Radioaktivita přirozená a umělá. Zákon radioaktivního rozpadu.

4.         Druhy radioaktivních rozpadů, zákony posuvu. Poločasy rozpadu.

5.        Využití ionizujícího záření v diagnostice a  terapii.                     

6.        Základní fyzikální zákony hydrostatiky. (Pascalův zákony, Laplaceův zákon).

7.        Zákony hydrodynamiky a jejich biofyzikální význam. Rovnice  kontinuity a rovnice Bernoulliova. Hagenův-Poiseuilleův zákon. Periferní cévní odpor.

8.        Proudění laminární a turbulentní. Reynoldsovo číslo. Vliv viskozity na proudění tekutiny.

9.        Biofyzika krevního oběhu, změny krevního oběhu v klidu a při zátěži. 

10.     Krevní tlak. Mechanismus vzniku systolického a diastolického tlaku. Tlaková křivka, střední (efektivní) tlak krve.

11.     Funkce srdeční pumpy. Starlingův princip a Laplaceův zákon. Srdeční objemy, ejekční frakce, minutový výdej, srdeční index.

12.     Práce a výkon srdeční. Faktory ovlivňující arteriální systémový tlak krve. Preload, kontraktilita, afterload.

13.     Nepřímé měření krevního tlaku, přesnost měření TK, způsoby.

14.     Koloidně osmotický (onkotický) tlak a jeho biologický význam. Transkapilární výměna.

15.     Starlingův zákon filtrace a reabsorpce. Poruchy mikrocirkulace - vznik otoků.

16.     Molekulové vlastnosti plynů, základní pojmy. Zákon Daltonův, příklady. Rozpustnost plynů v kapalinách, Henryův zákon, příklady.

17.     Molekulární vlastnosti kapalin - jevy na rozhraní fází. Povrchové napětí. Adsorpce.

18.     Molekulové vlastnosti kapalin - transportní jevy. Viskozita. Proudění ideální a reálné kapaliny.

19.     Molekulové vlastnosti kapalin - transportní jevy. Vedení tepla. Difúze, I. a II. Fickův zákon.

20.     Fyziologický význam osmotického tlaku. Isotonie.

21.     Struktura a fyzikální vlastnosti biologických membrán. Aktivní a pasivní transport membránou.

22.     Elektrické projevy v živém organismu, chemický a elektrochemický potenciál. Elektrická dvojvrstva. Klidový membránový potenciál, polarizace  membrány.

23.     Nernstova rovnice. Donnanova rovnováha.

24.     Akční potenciál. Sodíko-draslíková pumpa.

25.     Mechanika dýchání. Inspirace a exspirace.

26.     Plicní objemy a kapacity.

27.     Viskoelastické vlastnosti plic, poddajnost plic, odpor dýchacích cest.

28.     Zastoupení plynů v organismu a jejich parciální tlaky, výměna dýchacích plynů, struktura alveolokapilární membrány.

29.     Metody spirometrie. Spirometry s uzavřeným a otevřeným okruhem.

30.     Restrikční ventilační porucha, její základní charakteristika a klinické příklady.

31.     Obstrukční ventilační porucha, její základní charakteristika a klinické příklady.

32.     Psychofyzikální zákony.Vztah podnětu a počitku, Weberův-Fechnerův zákon, Stevensův zákon.

33.     Základní biofyzikální údaje jednotlivých vrstev oka. Oko jako centrovaná optická soustava. Presbyopie, akomodační rozsah v závislosti na věku.

34.     Akomodace oka, sférická, asférická ametropie, jejich korekce.

35.     Optické zobrazování – odrazem a lomem. Čočková rovnice, typy čoček. Brýlová skla. Kontaktní čočky.

36.     Biofyzika vidění, schematický průřez sítnicí. Zorné pole oka.

37.     Biofyzika tyčinek a čípků. Mezopické, skotopické, fotopické vidění.

38.     Mechanismus vnímání barev. Poruchy barvocitu. Adaptace na světlo a na tmu.

39.     Rozlišovací mez oka, zraková ostrost. Snellenovy a Jägerovy  optotypy.

40.     Základní charakteristiky zvuku: výška, barva, intenzita, hladina intenzity, hladina hlasitosti. Sluchové  pole.

41.     Biofyzika slyšení: přenos zvuku vnějším, středním a vnitřním uchem.

42.     Základní teorie slyšení.

43.     Elektrické jevy při podráždění sluchového orgánu, vznik akčního potenciálu.

44.     Metody vyšetření poruch slyšení. Základní typy poruchy sluchu.

45.     Absorpce světla, koeficient absorpce. Lambert - Beerův zákon. Rozptyl světla.

46.     Mechanické vlastnosti tkání. Hookův zákon.

47.     Testování mechanických vlastností zátěžové křivky.

48.     Mechanické vlastnosti : Pružnost, pevnost, tepelná roztažnost, tvarová paměť.

 

 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

 

přednostka ústavu