Otázky z předmětu Fyzika – obor radiologický asistent

 

1.        Fyzikální jednotky

2.        Základní druhy fyzikálních polí

3.        Souřadnicové systémy

4.        Základní druhy pohybů a vztahy

5.        Kinematika hmotného bodu

6.        Pohyb po kružnici

7.        Pohybové rovnice

8.        Práce, výkon, kinetická a potenciální energie

9.        Zákon zachování mechanické energie

10.     Gravitační zákon

11.     Třecí a setrvačná síla

12.     Teplota

13.     Teplo

14.     Měrná tepelná kapacita

15.     a II. věta termodynamiky

16.     Kinetická teorie plynů

17.     Stavová rovnice 

18.     Práce, vnitřní energie plynů

19.     Entropie

20.     Délková a objemová teplotní roztažnost

21.     Elektrický náboj

22.     Coulombův zákon

23.     Elektrostatické pole

24.     Intenzita a potenciál elektrického pole

25.     Elektrická kapacita

26.     Rovnice kontinuity elektrického náboje

27.     Práce a energie v elektrostatickém poli

28.     Proudová hustota

29.     I.a II. Kirchhoffův zákon

30.     Ohmův zákon v integrálním a diferenciálním tvaru

31.     Stacionární elektrický proud

32.     Magnetostatické pole

33.     Intenzita magnetického pole

34.     Magnetický indukční tok

35.     Magnetické vlastnosti látek

36.     Elektromagnetická indukce

37.     Soubor Maxwellových rovnic

38.     Teorie relativity

39.     Kvantové jevy

40.     Přirozená radioaktivita

41.     Relativistická hmotnost a energie

42.     Vznik rtg záření

43.     Struktura elektronového obalu atomů

44.     Fyzika atomového jádra

45.     Elementární částice

46.     Lorentzova transformace

 

Ing. David Korpas, Ph.D.

vyučující

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

přednostka ÚLB