Okruhy ke zkoušce z předmětu Matematika

pro studijní obor Radiologický asistent

 

1.      Vektory a jejich lineární nezávislost (operace s vektory, lineární kombinace vektorů, lineární nezávislost).

 

2.      Maticový počet (základní pojmy, operace s maticemi, hodnost matice). Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta, Gaussova eliminační metoda, determinant a jeho výpočet (pouze Sarrusovo pravidlo), Cramerovo pravidlo pro řešení soustav.

 

3.      Reálné funkce jedné reálné proměnné - základní pojmy, operace s funkcemi, základní vlastnosti funkcí.

 

4.      Elementárních funkce. Limita a spojitost funkce (pouze základní pojmy).

 

5.      Derivace funkce a její užití (L´Hospitalovo pravidlo, průběh funkce).

 

6.      Integrální počet (primitivní funkce, pojem neurčitého integrálu, integrace per partes, integrace substitucí).

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Langová

garantka předmětu

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

přednostka ÚLB