Okruhy ke kolokviu z předmětu Výzkum v ošetřovatelství, ve zdravotnictví

pro studijní obor Všeobecná sestra

 

1.      Statistika v biomedicínském výzkumu, populace a výběr, sběr a zpracování dat.

2.      Základy teorie pravděpodobnosti. Pravděpodobnost a relativní četnost. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi. Normální pravděpodobnostní rozdělení.

3.      Výběr a popisné statistiky. Míry polohy (průměr, modus, medián). Míry variability (variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient).

4.      Odhady populačních průměrů. Intervaly spolehlivosti pro průměr.

5.      Testování hypotéz. Nulová a alternativní hypotéza.

6.      Porovnávání dvou skupin. Nezávislé výběry.

7.      Párová pozorování.

8.      Neparametrické metody. Wilcoxonův párový test. Mannův-Whitneyův test.

9.      Analýza kategoriálních dat. Kontingenční tabulky. Chí-kvadrát test.

10.  Měření závislosti. Lineární regrese a korelace.

 

 

Mgr. Kateřina Langová

garantka předmětu

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

přednostka ÚLB