Otázky ke kolokviu z předmětu Lékařská BIOFYZIKA

pro studijní obor Všeobecná sestra

 

 

1.        Druhy ionizujícího záření a jejich zdroje. Základní mechanismus biologického účinku ionizujícího záření. Interakce záření s hmotou.

2.        Radioaktivita přirozená a umělá. Zákon radioaktivního rozpadu. Druhy radioaktivních rozpadů, zákony posuvu. Radioaktivní  rovnováha, poločasy rozpadu. Využití radioaktivních izotopů v diagnostice a  terapii.

3.        Radioterapie. Nemoc z ozáření.                                       

4.        Základní fyzikální zákony hydrostatiky. (Pascalův zákony, Laplaceův zákon).

5.        Zákony hydrodynamiky a jejich biofyzikální význam. Rovnice  kontinuity a rovnice Bernoulliova. Hagenův-Poiseuilleův zákon. Periferní cévní odpor.

6.        Proudění laminární a turbulentní. Reynoldsovo číslo. Vliv viskozity na proudění tekutiny.

7.        Biofyzika krevního oběhu, změny krevního oběhu v klidu a při zátěži. 

8.        Krevní tlak. Mechanismus vzniku systolického a diastolického tlaku. Tlaková křivka, střední (efektivní) tlak krve.

9.        Funkce srdeční pumpy. Starlingův princip a Laplaceův zákon. Srdeční objemy, ejekční frakce, minutový výdej, srdeční index.

10.     Práce a výkon srdeční. Faktory ovlivňující arteriální systémový tlak krve. Preload, kontraktilita, afterload.

11.     Nepřímé měření krevního tlaku, přesnost měření TK, způsoby.

12.     Koloidně osmotický (onkotický) tlak a jeho biologický význam. Transkapilární výměna.

13.     Starlingův zákon filtrace a reabsorpce. Poruchy mikrocirkulace - vznik otoků.

14.     Molekulové vlastnosti plynů, základní pojmy. Zákon Daltonův, příklady. Rozpustnost plynů v kapalinách, Henryův zákon, příklady.

15.     Molekulární vlastnosti kapalin - jevy na rozhraní fází (povrchové napětí, adsorpce), transportní jevy (viskozita).

16.     Fyziologický význam osmotického tlaku. Isotonie.

17.     Struktura a fyzikální vlastnosti biologických membrán. Aktivní a pasivní transport membránou.

18.     Nernstova rovnice. Donnanova rovnováha.

19.     Sodíko-draslíková pumpa. Klidový membránový potenciál, polarizace  membrány. Akční potenciál.

20.     Receptorový potenciál. Vznik, průběh a šíření akčního potenciálu.

21.     Princip vzniku EKG. Excitační a převodní systém srdeční. Elektrické pole srdce. Einthovenův trojúhelník.

22.     Elektrokardiografie - charakteristika křivky EKG a význam jednotlivých složek.

23.     Mechanika dýchání. Inspirace a exspirace.

24.     Plicní objemy a kapacity.

25.     Viskoelastické vlastnosti plic, poddajnost plic, odpor dýchacích cest.

26.     Zastoupení plynů v organismu a jejich parciální tlaky, výměna dýchacích plynů, struktura alveolokapilární membrány.

27.     Metody spirometrie. Spirometry s uzavřeným a otevřeným okruhem. Restrikční a obstrukční ventilační porucha.

28.     Psychofyzikální zákony.Vztah podnětu a počitku, Weberův-Fechnerův zákon, Stevensův zákon.

29.     Akomodace oka, sférická, asférická ametropie, jejich korekce.

30.     Presbyopie, akomodační rozsah v závislosti na věku.

31.     Biofyzika vidění, schematický průřez sítnicí. Zorné pole oka. Princip prostorového vnímání - stereoskopický charakter zrakového vjemu.

32.     Biofyzika tyčinek a čípků. Mezopické, skotopické, fotopické vidění.

33.     Mechanismus vnímání barev. Poruchy barvocitu. Adaptace na světlo a na tmu.

34.     Rozlišovací mez oka, zraková ostrost. Snellenovy a Jägerovy  optotypy.

35.     Základní charakteristiky zvuku: výška, barva, intenzita, hladina intenzity, hladina hlasitosti. Sluchové  pole.

36.     Biofyzika slyšení: přenos zvuku vnějším, středním a vnitřním uchem.

37.     Základní teorie slyšení.

38.     Elektrické jevy při podráždění sluchového orgánu, vznik akčního potenciálu.

39.     Metody vyšetření poruch slyšení. Základní typy poruchy sluchu.

40.     Metody měření teploty. Teploměry, termografie, termovize.

41.     Základy ultrazvukového pole. Zdroje ultrazvukového vlnění - mechanické, piezoelektrické,  magnetostrikční.

42.     Absorpce ultrazvukové energie. Akustická impedance. Odraz a lom ultrazvukových vln.

43.     Zobrazovací systémy ultrazvukové diagnostiky.

44.     Dopplerův jev. Dopplerovské ultrazvukové systémy.

 

 

 

 

 

 

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

garantka předmětu

přednostka ústavu