Okruhy ke zkoušce z předmětu Nástroje objektivizace rozhodování

pro studijní obor Management zdravotnictví

 

1.      Metody popisné statistiky. Rozdělení četností, histogramy, typy grafů.

 

2.      Pravděpodobnost a rozdělení pravděpodobností. Pravidla o násobení a sčítání pravděpodobností. Rozdělení pravděpodobností.

 

3.      Statistická inference. Interval spolehlivosti. Formulování nulové a alternativní hypotézy. Testování hypotéz.

 

4.      Rozhodování v podmínkách neurčitosti. Rozhodovací problém. Kriterium MAXIMAX. Kriterium MAXIMIN. Kriterium minimalizace ztrát. Rozhodovací stromy.

 

5.      Teorie hromadné obsluhy. (Teorie front.) Popis modelu. Analytické řešení.

 

6.      Simulace. Principy simulace. Manažerský problém.

 

7.      Lineární programování. Formulace problému. Grafické řešení problému. Počítačová řešení.

 

8.      Prognózování. Klouzavé průměry a exponenciální vyrovnávání.

 

9.      Jednoduchá lineární regrese. Principy lineární regrese. Korelační koeficient. Regresní přímka.

 

10.  Řízení zásob. Rozhodování v procesu řízení zásob.

 

 

 

Mgr. Kateřina Langová

garantka předmětu

Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

přednostka ÚLB