Study Programmes for Czech speaking students

Subjects for Master Study Programme General Medicine

 

Subjects for Master Study Programme Dentistry

 

Subjects for Bachelor’s Study Programme Obstetric Nurse

 

Subjects for Bachelor’s Study Programme General Nurse

 

Subjects for Bachelor’s Study Programme Physiotherapy

 

Subjects for Bachelor’s Study Radiological Assistant

 

Subjects for postgraduate Master Study Programme Long-term Nursing Care of Adults

 

Subjects for postgraduate Master Study Programme Physiotherapy

 

Subjects for combined Bachelor’s Study Programme Nursing

 

Subjects for combined postgraduate Master Study Programme Health Service Management

 

Undergraduate study

Study Programmes for English speaking students

 English text

Subjects for Master Study Programme General Medicine

 

Subjects for Master Study Programme Dentistry   

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Předměty pro MAGISTERSKÉ studium všeobecné LÉKAŘSTVÍ

   

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA, BIOMETRIE A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Rozvrh výuky 30 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 60 hodin přednášek a 60 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla (molekulová biofyzika, biofyzika buňky a tkání), jeho funkce (biofyzika vnímání, biofyzika orgánů) a jeho interakce s vnějším prostředím. Objasňuje základní principy diagnostických a terapeutických přístrojů. Vysvětluje základy biokybernetiky, biostatistiky, výpočetní techniky a informatiky se zaměřením na nemocniční systémy. Základní cíl praktické výuky je vypěstovat u studentů základní návyky potřebné při práci s lékařskou přístrojovou technikou. Součástí kurzu praktické výuky je práce na počítači, kdy se studenti seznamují s aplikačními programy používanými v lékařství.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Po splnění podmínek při absolvování praktických cvičení (100% účast a správné vyplnění testů před každým cvičením) následuje praktická zkouška, jejíž úspěšné ukončení je podmínkou k absolvování rigorózní zkoušky z předmětu lékařská biofyzika, biometrie a informatika.

 

 KLINICKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  IV. ročník, 7. semestr

Forma výuky 15 hodin přednášek a 15 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je podat komplexní přehled moderních diagnostických a terapeutických metod, jako jsou například rentgenové diagnostické metody, radionuklidové zobrazovaní, magnetická rezonance, fotodynamická terapie, elektrodiagnostické metody, ultrazvuk v medicíně a další. Každé téma je zaměřeno na představení a objasnění fyzikální podstaty metody a samozřejmě její klinické aplikace. Zvláště je kladen důraz na ty metody, se kterými se studenti setkávají na klinikách Fakultní nemocnice. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod včetně analýzy dat a tvorby obrazu. Budou schopni správného rozhodnutí a výběru adekvátní přístrojové techniky k diagnóze nebo terapii různých onemocnění.

Způsob a podmínky ukončení

Písemné zkouška, 100% účast na seminářích.

 

 ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY A BIOSTATISTIKY

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Základy lékařské přístrojové techniky a biostatiky s doplněním středoškolského studia se zaměřením na lékařskou biofyziku. Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Lékařská přístrojová technika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod zahrnující mikroskopii, elektrodiagnostiku, ultrazvuk, a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Výpočetní technika a lékařská informatika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 5. a 6. semestr všeobecného a stomatologického směru

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Seznámení se základními pojmy z oboru umělé inteligence a jejího uplatnění v medicíně. Využití Internetu v medicíně. Expertní systémy včetně neuronových sítí. Modelování biologických dějů. Zpracování a analýza obrazové informace. Rozšířit zájemcům základní znalosti, získané ve výuce lékařské biofyziky v 1. ročníku. Seznámit studenty s některými nejmodernějšími způsoby zpracování lékařských informací.

Způsobilost

Studenti budou schopni práce s výpočetní technikou a využívat jí k získávání a zpracování lékařských informací.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Rozvrh výuky 8 týdnů

Zařazení do studijního programu III. ročník, 5. semestr

Forma výuky 7 hodin seminářů a 8 hodin cvičení

Cíle

Student získá přehled o zdrojích a metodice vyhledávání odborných lékařských a zdravotnických informací v prostředí internetu se zvláštním zřetelem na typologii, kvalitu a dostupnost dokumentů. Interaktivní cvičení budou zaměřena na rešeršní strategii v databázi MEDLINE na základě formulace klinické otázky ve formátu PICO (patient-intervention-comparison-outcome) v souladu s principy medicíny založené na důkazu (EBM). Hodnocení výsledků vyhledávání bude provedeno podle pyramidy důkazu a student získá základní orientaci o významu systematických přehledů pro péči o konkrétního pacienta. Během výuky student absolvuje praktickou ukázku kritické analýzy původního vědeckého sdělení o klinickém pokusu. Na závěr bude provedeno kvalitativní hodnocení vyhledaných dokumentů pomocí bibliometrických metod (citační analýza, impakt faktor časopisů).

Způsobilost

Studenti budou schopni se orientovat v získávání hodnotných lékařských informací z internetu, využívat lékařské vyhledávače, vše v souladu s principy medicíny založené na důkazu. 

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro MAGISTERSKÉ studium ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin přednášky a 45 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla (molekulová biofyzika, biofyzika buňky a tkání), jeho funkce (biofyzika vnímání, biofyzika orgánů) a jeho interakce s vnějším prostředím. Budou objasněny základy biostatistiky, základní fyzikální vlastnosti kapalin, pevných látek a především dentálních materiálů. Studenti si osvojí základní fyzikální principy laboratorních metod v zubním lékařství, některých diagnostických a terapeutických metod. Součástí kurzu praktické výuky je práce na počítači, kdy se studenti seznamují s aplikačními programy používanými v lékařství.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Po splnění podmínek při absolvování praktických cvičení (100% účast a správné vyplnění testů před každým cvičením) následuje praktická zkouška, jejíž úspěšné ukončení je podmínkou k absolvování rigorózní zkoušky z předmětu lékařská biofyzika, biometrie a informatika.

 

Programové vybavení ordinace zubního lékaře

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 6. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů a 45 hodin cvičení

Cíle

Seznámit studenty se základy informatiky, informační technologie a aplikačními programy zaměřené jak na obecné, tak i specializované lékařské  aplikace. Především je kladen důraz na praktické dovednosti v oboru stomatologie. Další část jejich vzdělávání je zaměřena na aplikace počítačové sítě, nástrojů internetu v jejich oboru.

Způsobilost

Studenti získají praktické dovednosti se speciálními programy používanými ve stomatologii pro management a agendu zubního oddělení, další budou zaměřeny na diagnostiku a terapii. Významný podíl nabytých znalostí zaměřených na bibliografické systémy a získávání informací poskytne studentům účinný nástroj v jejich studiu a následné praxi.  

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, úspěšné absolvování všech praktických cvičení a zpracování zadaných dokumentů.

 

 Výpočetní technika a lékařská informatika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 5. a 6. semestr všeobecného a stomatologického směru

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Seznámení se základními pojmy z oboru umělé inteligence a jejího uplatnění v medicíně. Využití Internetu v medicíně. Expertní systémy včetně neuronových sítí. Modelování biologických dějů. Zpracování a analýza obrazové informace. Rozšířit zájemcům základní znalosti, získané ve výuce lékařské biofyziky v 1. ročníku. Seznámit studenty s některými nejmodernějšími způsoby zpracování lékařských informací.

Způsobilost

Studenti budou schopni práce s výpočetní technikou a využívat jí k získávání a zpracování lékařských informací.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

Nahoru

 Předměty pro BAKALÁŘSKÉ studium PORODNÍ ASISTENTKA

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů a 15 hodin cvičení

Cíle

Seznámit studenty se základními poznatky v oborech: obecná biofyzika, molekulová biofyzika, biofyzika buňky a biopotenciály, EKG, biofyzika tkání a orgánů, biomechanika kostí a kloubů, svalová kontrakce, biomechanika krevního oběhu, výměna plynu mezi vnějším a vnitřním prostředím, biofyzika smyslového vnímání, základy ekologické biofyziky, fyzikální základy homeostázy.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním biofyzikálním principům fyziologických a patologických dějů a procesů v lidském organismu a umět využívat tyto znalosti při studiu navazujících klinických a ošetřovatelských disciplin. Budou schopni vysvětlit základní mechanismy účinků vybraných  fyzikálních faktorů na živé systémy.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky 5 týdnů 

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 5. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů a 10 hodin cvičení

Cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy statistického usuzování - dedukcí a indukcí, rizikem chyb a typy chyb, typy klinických studií, termíny populace a výběrový soubor, metodami náhodného výběru. Studenti se dále seznámí se základními typy dat, metodami popisné statistiky - charakteristikami polohy a variability dat, četnostním rozdělením a distribuční funkcí, teoretickými modely rozdělení pravděpodobností. Seznámí se s principy testování hypotéz, parametrickými a neparametrickými testy, analýzou korelace a regrese.

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen implementovat získané poznatky v praxi i ve vědecko výzkumné činnosti, zvládne základní techniky statistického výpočtu s využitím dostupného statistického software.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, písemný test, jehož náplní je řešení několika problémů přiměřeného rozsahu a hloubky (studentům je umožněno využívat pro řešení studijní materially). 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Rozvrh výuky 12 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů a 12 hodin praktických cvičení

Cíle

Studenti se naučí rozumět základním principům moderních diagnosticko terapeutických metod a systémů, se kterými se budou porodní asistentky - bakalářky běžně setkávat v klinické ošetřovatelské praxi, pro které budou své pacienty připravovat, při kterých také asistovat a po kterých budou následně nemocné ošetřovat. Mezi tyto metody patří ultrazvuk, elektrodiagnostika, počítačová tomografie, magnetická rezonance apod. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v porodnictví.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů a 15 hodin praktických cvičení

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti budou schopni práce s výpočetní technikou a využívat jí k získávání a zpracování lékařských informací.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

Nahoru

Předměty pro BAKALÁŘSKÉ studium všeobecná sestra

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 13 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 13 hodin seminářů a 26 hodin cvičení

Cíle

Cílem výuky je podat a vysvětlit biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu. Osvětlit základní mechanismy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na ionizující i neionizující záření, mechanické faktory, ultrazvukové a tepelné pole.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních.

 

 VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky 5 týdnů 

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 3. semestr

Forma výuky 26 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Klasifikovaný zápočet – písemný test, 100% účast na seminářích.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ

Rozvrh výuky 12 týdnů

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 24 hodin seminářů

Cíle

Studenti se naučí rozumět základním principům moderních diagnosticko terapeutických metod a systémů, se kterými se budou porodní asistentky - bakalářky běžně setkávat v klinické ošetřovatelské praxi, pro které budou své pacienty připravovat, při kterých také asistovat a po kterých budou následně nemocné ošetřovat. Mezi tyto metody patří ultrazvuk, elektrodiagnostika, počítačová tomografie, magnetická rezonance apod. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v porodnictví.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 ZDRAVOTNICKÁ  INFORMATIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů a 15 hodin praktických cvičení

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací v oblasti zdravotnictví pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti získávají schopnosti orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení, používat běžné programy pro editaci, zpracování dat a komunikaci, aplikovat základní znalosti v oboru biokybernetiky a interpretovat problematiku regulačních systémů v biologii, využívat racionálně lékařské přístroje s ohledem na znalosti principu jejich činnosti a procesu zpracování informačních signálů.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

Nahoru

Předměty pro bakalářské studium fyzioterapie

 

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 30 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů a 30 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je vysvětlení biofyzikálních principů fyziologických procesů lidského těla (molekulová biofyzika, biofyzika buňky a tkání), jeho funkce (biofyzika vnímání, biofyzika orgánů) a jeho interakce s vnějším prostředím se zřetelem k vyšetřovacím a měřícím metodám pro účely rehabilitace a fyzioterapie.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní přístrojovou technikou používanou k rehabilitaci a fyzioterapii.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% účast na seminářích a praktických cvičeních.

 

 LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 30 hodin seminářů

Cíle

Studenti se seznámí se základy informatiky, výpočetní techniky a uživatelských programů všeobecného a specializovaného zaměření. Důraz je kladen na praktické dovednosti s ohledem na zaměření studijního oboru. V průběhu cvičení se studenti seznámí s možnostmi využití prostředků počítačových sítí k získávání odborných informací ze svého oboru.

Způsobilost

Student oboru fyzioterapie bude mít znalosti o uživatelském software používaném v jeho oboru k organizaci práce na pracovišti, vedení agendy pacientů a prezentace nových poznatků. Dále získá vědomosti o aplikačních programech pro terapeutickou činnost. V oblasti bibliometrie bude schopen využívat metody potřebné k vyhledávání kvalitních informací ze svého oboru.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium - úspěšné absolvování písemného testu a ústního pohovoru, 100% účast na seminářích.

 

 ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY A BIOSTATISTIKY

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů

Cíle

Základy lékařské přístrojové techniky a biostatiky s doplněním středoškolského studia se zaměřením na lékařskou biofyziku. Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Lékařská přístrojová technika

Rozvrh výuky 15 týdnů

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 6. semestr

Forma výuky 15 hodin seminářů

Cíle

Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy nových diagnostických a terapeutických metod zahrnující mikroskopii, elektrodiagnostiku, ultrazvuk, a s možnostmi statistického zpracování medicínských dat.

Způsobilost

Studenti budou rozumět základním principům nových diagnostických a terapeutických metod a budou schopni statistického zpracování medicínských dat.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro bakalářské studium RADIOLOGICKÝ ASISTENT

 

 MATEMATIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 15 hodin přednášek a 15 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním matematickým aparátem potřebným v disciplínách studovaného oboru při řešení konkrétních úloh a problémů. Předmět přispívá k rozvoji logického myšlení i k početní zběhlosti. Student má pochopit základní pojmy, umět je definovat, znát důležité věty, umět používat matematický aparát při řešení příkladů a získat početní rutinu.

Způsobilost

Student bude umět používat matematický aparát při řešení jednoduchých příkladů lineární algebry a matematické analýzy a získá početní rutinu.

Způsob a podmínky ukončení

Písemný test, ústní zkouška, 100% účast na cvičeních.

 

 FYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 16 hodin přednášek a 10 hodin cvičení

Cíle

Cílem teoretické výuky je objasnit a procvičit fyzikální principy důležité pro pochopení problematiky radiologické fyziky. Studentům budou předneseny základní partie fyziky – mechanika, termodynamika, teorie elektromagnetického pole, teorie relativity a fyzika atomového jádra. V rámci cvičení budou prohloubeny a procvičeny znalosti z teoretického výkladu a počítány příklady.

Způsobilost

Studenti budou schopni rozumět základním fyzikálním principům.

Způsob a podmínky ukončení

Písemný test, ústní zkouška, 100% účast na cvičeních.

 

 BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 12 hodin přednášek a 18 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je objasnit biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu a vysvětlit základní mechanizmy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy. Studenti se seznámí s biofyzikou buňky, strukturou a vlastnostmi biologických membrán, s elektrickými projevy buněk a se vznikem a šířením akčního potenciálu. Budou objasněny mechanické a elektrické vlastnosti tkání, biomechanika krevního oběhu, biofyzika dýchání biofyzika smyslového vnímání a ekologická biofyzika.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Ústní zkouška, 100% účast na praktických cvičeních.

 

 RADIOLOGICKÉ PŘÍSTROJE I

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 14 hodin přednášek a 28 hodin cvičení

Cíle

Cílem předmětu je objasnit fyzikální podstatu elektromagnetického záření, fyziku atomového jádra, základní principy zdrojů a detektorů ionizujícího záření. Studenti se seznámí se s principem výpočetní tomografie a magnetické rezonance, se základními principy digitalizace obrazu s počítačovou analýzou medicínských obrazových dat a s ultrazvukovými metodami využívanými v diagnostice a terapii. V rámci praktických cvičení budou pracovat se základní laboratorní technikou, s přístrojovou technikou pro detekci ionizujícího záření. Budou měřit parametry GM počítačů, scintilačních detektorů, aktivitu zářičů, seznámí se se spektrometrií gama záření s dozimetrií, analýzou obrazových dat.

Způsobilost

Studenti budou schopni rozumět a pracovat se základní lékařskou přístrojovou technikou pro detekci ionizujícího záření.

Způsob a podmínky ukončení

Praktická zkouška, ústní zkouška, vypracování všech protokolů k jednotlivým praktickým cvičením, 100% účast na praktických cvičeních.

 

 ZÁKLADY METODOLOGIE VĚDECKÉ PRÁCE, STATISTIKA

Rozvrh výuky 15 týdnů 

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů a 14 hodin cvičení

Cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy statistického usuzování - dedukcí a indukcí, rizikem chyb a typy chyb, typy klinických studií, termíny populace a výběrový soubor, metodami náhodného výběru. Studenti se dále seznámí se základními typy dat, metodami popisné statistiky - charakteristikami polohy a variability dat, četnostním rozdělením a distribuční funkcí, teoretickými modely rozdělení pravděpodobností. Seznámí se s principy testování hypotéz, parametrickými a neparametrickými testy, analýzou korelace a regrese.

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen implementovat získané poznatky v praxi i ve vědecko výzkumné činnosti, zvládne základní techniky statistického výpočtu s využitím dostupného statistického software.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, písemný test, 100% účast na seminářích a praktických cvičení.

 

 MOLEKULÁRNÍ RADIOBIOLOGIE

Rozvrh výuky 3 týdnů 

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 6 hodin přednášek a 6 hodin seminářů

Cíle

Studenti se seznámí s mechanismy interakce záření a tkáně na molekulární, buněčné a tkáňové úrovni, možnostmi spontánní a indukované degradace nukleových kyselin, opravami poškození DNA, možnostmi vzniku mutací, radiochemickými reakcemi a  cytostatickým působením ionizujícího záření.

Způsobilost

Studenti budou schopni rozumět základním mechanismům interakce záření a tkáně.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro navazující magisterské studium Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika I

Rozvrh výuky 11 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 22 hodin přednášek

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet.

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika II

Rozvrh výuky 11 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 22 hodin přednášek

Cíle

Předmět navazuje na výuku Metodologie a statistika I. Zabývá se problematikou výzkumného šetření v oblasti společenských vědních oborů. Učí studenty specifickým metodám a technikám výzkumného šetření. Studenti by měly být schopni ukládat, kódovat a třídit data na počítači a používat analytické nástroje statistického modulu programu MS Excel.

Způsobilost

Studenti po absolvování budou schopni používat statistický software pro výpočet popisných statistik a testování hypotéz při práci na svých diplomových pracích a budou schopni implementovat získané poznatky do praxe.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% aktivní účast na seminářích.

 

 ZDRAVOTNICKÁ  INFORMATIKA

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 5 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací v oblasti zdravotnictví pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti získávají schopnosti orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení, používat běžné programy pro editaci, zpracování dat a komunikaci, aplikovat základní znalosti v oboru biokybernetiky a interpretovat problematiku regulačních systémů v biologii, využívat racionálně lékařské přístroje s ohledem na znalosti principu jejich činnosti a procesu zpracování informačních signálů.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ

Rozvrh výuky 12 týdnů

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 5 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení

Cíle

Cílem výuky je podat základní principy moderních diagnostických a terapeutických metod a systémů. Ve spolupráci s vybranými klinikami provést praktické ukázky a demonstrace těchto metod zejména jako jsou rentgenové diagnostické metody, CT, MR, UZ zobrazovací metody, apod.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v lékařství.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na praktických cvičeních a na seminářích.

Nahoru

Předměty pro navazující magisterské studium Fyzioterapie

 

 KLINICKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky 8 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 16 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je podat komplexní přehled moderních diagnostických a terapeutických metod, jako jsou například rentgenové diagnostické metody, radionuklidové zobrazovaní, magnetická rezonance, fotodynamická terapie, elektrodiagnostické metody, ultrazvuk v medicíně a další. Každé téma je zaměřeno na představení a objasnění fyzikální podstaty metody a samozřejmě její klinické aplikace. Zvláště je kladen důraz na ty metody, se kterými se studenti setkávají na klinikách Fakultní nemocnice. 

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod včetně analýzy dat a tvorby obrazu.

Způsob a podmínky ukončení

Kolokvium, 100% účast na seminářích.

 

 INFORMATIKA

Rozvrh výuky 4 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 8 hodin seminářů

Cíle

Studenti se ve cvičení seznámí s metodami vyhledávání odborných informací oboru kineziologie v počítačových sítích. Vyhledávání informací je zaměřeno na biomedicínské informační databáze. Dále si osvojí dovednost prezentovat vyhledané informace pomocí prezentačních programů a předávání těchto informací prostřednictvím počítačových sítí. Studenti se také seznámí se základními principy statistické analýzy biomedicínských dat, zvláště s metodami popisné statistiky.

Způsobilost

Student oboru fyzioterapie bude mít po absolvování cvičení znalosti z oblasti bibliometrie potřebné k získávání kvalitních biomedicínských informací  a jejich implementaci v klinické praxi nebo vědecko-výzkumné činnosti a zvládne základní techniky statistické analýzy dat s využitím dostupného statistického software.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% účast na seminářích.

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika I

Rozvrh výuky 10 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 10 hodin přednášek a 10 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, 100% aktivní účast na seminářích.

 

 Metodologie výzkumu a biostatistika II

Rozvrh výuky 10 týdnů

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 2. semestr

Forma výuky 10 hodin přednášek a 10 hodin seminářů

Cíle

Předmět navazuje na výuku Metodologie a statistika I. Zabývá se problematikou výzkumného šetření v oblasti společenských vědních oborů. Učí studenty specifickým metodám a technikám výzkumného šetření. Studenti by měly být schopni ukládat, kódovat a třídit data na počítači a používat analytické nástroje statistického modulu programu MS Excel.

Způsobilost

Studenti po absolvování budou schopni používat statistický software pro výpočet popisných statistik a testování hypotéz při práci na svých diplomových pracích a budou schopni implementovat získané poznatky do praxe.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% aktivní účast na seminářích.

Nahoru

Předměty pro KOMBINOVANÉ bakalářské studium ošetřovatelství

   

 LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů a 5 hodin praktických cvičení.

Cíle

Cílem výuky je podat a vysvětlit fyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu. Osvětlit základní mechanismy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na ionizující i neionizující záření, mechanické faktory, ultrazvukové a tepelné pole. Tématem přednášek bude obecná biofyzika, molekulová biofyzika, biofyzika buňky a biopotenciály, EKG, biofyzika tkání a orgánů, biomechanika kostí a kloubů, svalová kontrakce, biomechanika krevního oběhu, výměna plynu mezi vnějším a vnitřním prostředím, biofyzika smyslového vnímání, základy ekologické biofyziky, fyzikální základy homeostázy.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním biofyzikálním procesům lidského těla a budou schopni práce se základní lékařskou přístrojovou technikou.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, 100% účast na praktických cvičeních a seminářích.

 

 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů

Cíle

Studenti se naučí základním dovednostem při práci s počítačem a postupům, které umožňují získávání aktuálních a potřebných informací v oblasti zdravotnictví pomocí nových informačních technologií. Součástí výuky je práce s textovými editory, tabulkovými procesory, síťové služby včetně elektronické pošty.

Způsobilost

Studenti získávají schopnosti orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení, používat běžné programy pro editaci, zpracování dat a komunikaci, aplikovat základní znalosti v oboru biokybernetiky a interpretovat problematiku regulačních systémů v biologii, využívat racionálně lékařské přístroje s ohledem na znalosti principu jejich činnosti a procesu zpracování informačních signálů.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet po ověření praktických a teoretických znalostí, 100% účast na seminářích.

 

 VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 5 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu bude seznámení studentů s obecným schématem výzkumného projektu, s významem pojmů populace a výběr, výběrová šetření. Studentům budou předloženy základní principy teorie pravděpodobnosti a seznámí se s možnostmi popisné a induktivní statistiky pro kvalitativní i kvantitativní jevy.

Způsobilost

Student po absolvování bude rozumět logice výzkumného procesu, bude schopen formulovat výzkumný projekt, chápat vztah teorie k výzkumnému procesu, vztahy v analýze dat a bude schopen implementovat získané poznatky při samostatném zpracování jednodušších statistických úloh.

Způsob a podmínky ukončení

Test, jehož náplní je řešení několika problémů přiměřeného rozsahu a hloubky. Studentům je umožněno využívat pro řešení studijní materiály.

 

 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V OŠETŘOVATELSTVÍ

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 4. semestr

Forma výuky 10 hodin seminářů

Cíle

Cílem výuky je podat základní principy moderních diagnostických a terapeutických metod a systémů. Ve spolupráci s vybranými klinikami provést praktické ukázky a demonstrace těchto metod zejména jako jsou rentgenové diagnostické metody, CT, MR, UZ zobrazovací metody, apod.

Způsobilost

Studenti budou schopni porozumět základním fyzikálním principům běžně používaných diagnostických a terapeutických metod v lékařství.

Způsob a podmínky ukončení

Zápočet, seminární práce, 100% účast na seminářích.

Nahoru

 Předměty pro kombinované magisterské studium management zdravotnictví

   

 VYUŽITÍ POČÍTAČE

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  I. ročník, 1. a 2. semestr

Forma výuky 27 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je naučit studenty využívat služeb počítačových sítí, seznámit je s principy práce s medicínskými databázovými systémy, včetně bibliografických, objasnit principy a metody práce s aplikačním software pro lékařské ambulance, seznámit studenty s principy tvorby www stránek (základy jazyka HTML).

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen uplatnit získané poznatky v manažerské praxi, získá schopnost orientovat se v oblasti základního aplikovaného programového vybavení používaného ve zdravotnických zařízeních a bude schopen používat moderní metody k získávání, zpracování a prezentaci informací za použití počítače.

Způsob a podmínky ukončení

Aktivní účast na praktických cvičeních, zápočet po absolvování 1. semestru, zápočet a ústní zkouška na konci 2. semestru pro ověření praktických znalostí.

 

 HODNOCENÍ SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, 3. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů

Cíle

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o výzkumu a hodnocení a také analytickými dovednostmi pro kvantitativní posuzování výkonnosti zdravotní péče a jejích programů.

Způsobilost

Studenti budou připraveni aplikovat výzkumné metody a statistické postupy nezbytné při řešení problémů a rozhodování v řízení zdravotnických systémů. Studenti budou schopni implementovat do praxe nástroje umožňující nabízet racionální systémy poskytování zdravotní péče, zabezpečit rovný přístup ke zdravotní péči a snižovat náklady.

Způsob a podmínky ukončení

Aktivní účast na seminářích, zápočet, úspěšné absolvování písemné a ústní zkoušky pro ověření znalostí.

 

 NÁSTROJE OBJEKTIVIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  II. ročník, III. ročník  4. a 5. semestr

Forma výuky 20 hodin seminářů

Cíle

Cílem je porozumět aplikaci statistického inženýrství, operačního výzkumu a technik vědeckého výzkumu při plánování, řízení a vyhodnocování programů a organizace zdravotní péče. Studenti se seznámí s úlohou a významem kvantitativních metod v manažerském rozhodování, s metodami popisné a induktivní statistiky, s metodami rozhodování v podmínkách neurčitosti, prognózování, lineárního programování a řízení zásob.

Způsobilost

Studenti po absolvování výuky budou schopni aplikovat vybrané kvantitativní techniky při řešení problémů a situací vznikajících při plánování, řízení a hodnocení programů zdravotní péče. Získají schopnost plánovat a provádět hodnocení organizací a také schopnost zavádět integrované řízení a plánovací systémy v organizacích zdravotní péče.

Způsob a podmínky ukončení

Zkouška, aktivní účast na seminářích.

   

 INFORMAČNÍ  SYSTÉMY  VE  ZDRAVOTNÍ  PÉČI

Rozvrh výuky

Zařazení do studijního programu  III. ročník, 6. semestr

Forma výuky 12 hodin seminářů

Cíle

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy filozofie a strategie budování informačních systémů ve zdravotnických zařízeních, principy sestavování projektového týmu, vypracování hlavního plánu systému a principy jednotlivých fází tzv. životního cyklu informačního systému. Přispěje k objasnění principů nemocničních informačních systémů (NIS) a jejich využití při plánování zdravotnických služeb, kontrole pracovní síly a managementu. Umožní porozumět procesu plánovaní, výběru a implementace NIS a klinickým informačním systémům a jejich použití v řízení péče o pacienty včetně diagnostiky a monitorování pacientů.

Způsobilost

Po absolvování předmětu bude student schopen implementovat získané poznatky v manažerské praxi, bude schopen zapojit se aktivně do procesu plánování a získávání informačního systému v organizacích zdravotnických služeb.

Způsob a podmínky ukončení

Písemná zkouška, 100 % účast na seminářích.

Nahoru

Postgraduální studium

 

 Obor: Lékařská biofyzika a zobrazovací technika v medicíně

Předseda oborové komise: Prof. Ing. Jan Hálek, CSc.
Návaznost na pregraduální studium lékařské biofyziky, přístrojové techniky, lékařské informatiky. 
Aplikace klinické biofyziky a přístrojové techniky v oborech zobrazovacích metod založených na principu využití ultrazvuku a některých typů elektromagnetického záření. 

 

Seznam PGS studentů na ÚLB

MUDr. Michal Grepl - kombinované studium
Název disertační práce: Studium, záznam a registrace organických změn u patofyziologického hlasového projevu.
Školitel: Prof. RNDr. Josef Pešák, CSc. 

Mgr. Jarmila Potomková - kombinované studium
Název disertační práce: Využití multimediálních informačních zdrojů z lékařské biofyziky a ostatních lék.oborů pro webovské tutorialy. Možnosti využití i na ostatní klinické obory.
Školitel: Prof. Ing. Jan Hálek, CSc.

MUDr. Kamil Navrátil - kombinované studium
Název disertační práce: Měření bolesti.
Školitel: Prof. Ing. Jan Hálek, CSc

RNDr.Emil Krestýn – kombinované studium

Název disertační práce: Vliv fyzikálních a chemických faktorů na nádorové buňky.

Školitel – Doc. RNDr. Hana Kolářová,CSc.

Mgr.RNDr.David Skoupil – kombinované studium

Název disertační práce: Metody stanovené axiální rozlišovací schopnosti sonografů.

Školitel : Ing. Ladislav Doležal,CSc.

 

RNDr.Jiří Mazura – kombinované studium

Název disertační práce : Zaměření na měřící systémy prostorové rozlišovací schopnosti sonografů.

Školitel: Ing.Ladislav Doležal,CSc.

Mgr.Kateřina Langová – kombinované studium

Název disertační práce : Analýza přežívání – vytěžování informace z cenzurovaných dat

Školitel : Prof.RNDr.Stanislav Komenda,DrSc

 

Mgr.Jiří Tesařík – prezenční studium

Název disertační práce: Vytvoření systému pro srovnání 3 D kvalitativních parametrů sonografu.
Školitel: Ing. Ladislav Doležal,CSc.

Mgr.Svatopluk Binder - prezenční studium
Název disertační práce: Průběh pulsní vlny v závislosti na elasticitě cévního systému na arteria radialis.
Školitel: Prof. Ing. Jan Hálek,CSc.

MUDr.Tomáš Grézl - kombinované studium
Název disertační práce: Integrované studium hlasu a řeči.
Školitel: Prof. RNDr. Josef Pešák,CSc.

 

RNDr.Hana Bendová – kombinované studium

Název disertační práce: Fyzikální a chemické účinky faktorů životního prostředí na kůži.

Školitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová,CSc

 

RNDr.Kristina Kejlová – kombinované studium

Název disertační práce: Studium účinků záření a chemických faktorů na buněčné a tkáňové systémy.

Školitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová,CSc

Mgr.Hana Zapletalová – prezenční studium

Název disertační práce : Studium fyzikálních a chemických vlastností biologických materiálů prostřednictvím mikroskopických metod.

Školitel : Doc.RNDr.Hana Kolářová

 

MUDr.Petr Kolář – prezenční studium

Název disertační práce : Studium účinku fyzikálních a chemických faktorů na biologické systémy.

Školitel : Ing.Kateřina Tománková,Ph.D.

 

 

Studentské vědecké síly

Adéla Kuželová - 2. ročník, obor zubní lékařství
Téma: Studium diagnózy a terapie balbuties u dětí a mladistvých.

Ivan Kalivoda – 2.ročník, všeobecné lékařství

Téma : Studium fyziologického a patofyziologického hlasu

Jakub Reimer – 3.ročník, všeobecné lékařství

Téma : Práce se sonografem

Ondřej Sobotík – 3.ročník, všeobecného lékařství

Téma : Práce se sonografem

 

Pomocné pedagogické síly

 

 

 

 

Top

 Subjects for Master Study Programme General Medicine

   

MEDICAL BIOPHYSICS

Duration 30 weeks

Curricular timing  lst and 2nd semesters, lst year

Course design 60 hours of lectures, 60 hours of laboratory training

Goals

The main objective is to teach the basic knowledge and skills on the atomic and nuclear physics, thermodynamics, gases and liquid kinetics, molecular constitution of living systems, cells biophysics including biopotencial generation and mechanism of cells excitation, heart function and circulation system biophysics. They obtain skills required for work with technical equipments for biomedical measurement and some diagnostics equipments like ECG recorder and ultrasonograph . The students are also introduced to selected software used in information mining and health care.

Competence

The students will be skilled in medical biophysics to be prepared for further study of consequent topics like physiology, pathophysiology, radiology, nuclear medicine etc. Their knowledge on informational technologies support them in effective use of software supporting their study. 

Examination

The oral examination of the practical knowledge and test.

 

CLINICAL BIOPHYSICS

Duration 15 weeks

Curricular timing  7th semester, 4th year

Course design 15 hours of lectures, 15 hours of seminars

Goals

The course offers an overview of modern diagnostic and therapeutic methods such as X-ray diagnostic methods, radionuclide imaging, magnetic resonance imaging, photodynamic therapy, electrodiagnostic methods, ultrasound in medicine and others. Each topic introduces and explains the physical principle of the method and of course its clinical applications. Specially, the emphasis is placed on such methods, which students meet at the clinics of the University Teaching Hospital.

Competence

Students will be able to understand the basic physical principles of commonly used diagnostic and therapeutic methods including the data analysis and image processing. They will be able to make right decision and chose adequate instrumental technique to diagnose or treat different kinds of diseases.

Examination

Oral examination at the end of the 7th semester.

Top

 Subjects for Master Study Programme DENTISTRY

   

MEDICAL BIOPHYSICS

Duration 15 weeks

Curricular timing  lst semester, lst year

Course design 15 hours of lectures, 45 hours of laboratory training

Goals

The main objective is to teach the basic knowledge and skills on the atomic and nuclear physics, thermodynamics, gases and liquid kinetics, molecular constitution of living systems, cells biophysics including biopotencial generation and mechanism of cells excitation, heart function and circulation system biophysics. They obtain skills required for work with technical equipments for biomedical measurement and some diagnostics equipments like ECG recorder and ultrasonograph . The students are also introduced to selected software used in information mining and health care.

Competence

The students will be skilled in medical biophysics to be prepared for further study of consequent topics like physiology, pathophysiology, radiology, nuclear medicine etc. Their knowledge on informational technologies support them in effective use of software supporting their study. 

Examination

The oral examination of the practical knowledge and test.

 

SOFTWARE EQUIPMENT IN DENTAL OFFICE

Duration 15 weeks

Curricular timing  5th semester, 3th year

Course design 15 hours of lectures, 30 hours of practical training

Goals

The course offers

Competence

Students

Examination

Completed by course unit credit

Top