Požadavky k přijímacím zkouškám

 

Přípravné semináře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

poŽADAVKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

     

 FYZIKA

 Odborné požadavky

 

Fyzikální veličiny a jejich jednotky.  SI - základní jednotky, doplňkové, odvozené. Tvoření dílů a násobků. Převody jednotek, určování fyzikálních rozměrů jednotek.
Mechanika.Druhy pohybů a jejich klasifikace. Rovnoměrný přímočarý pohyb. Rovnoměrně zrychlený a zpožděný pohyb. Rovnoměrný pohyb po kružnici. Newtonovy pohybové zákony. Hmotnost a tíha tělesa. Hybnost tělesa. Účinky síly - práce, impuls síly, moment síly vzhledem k ose, tlak, mechanické napětí. Energie a práce. Výkon a účinnost. Gravitační pole, Newtonův gravitační zákon. Mechanika kapalin, pojem ideální kapalina. Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou. Pascalův zákon a jeho využití. Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Proudění kapalin. Rovnice kontinuity a rovnice Bernoulliova
Molekulová fyzika a termodynamika. Látkové množství. Interakce uvnitř molekul, mezi molekulové interakce. Teplo a teplota a jejich měření. Molekulové vlastnosti plynů. Děje v plynech. Stavová rovnice ideálního plynu. Molekulové vlastnosti kapalin. Povrchové napětí a jeho biologický význam. Difúze, osmóza. Viskozita kapalin a její význam. Molekulové vlastnosti tuhých látek. Změny skupenství. 
Mechanické vlnění a akustika. Harmonický pohyb. Druhy vlnění a jejich vlastnosti. Vlastnosti zvuku z hlediska zdroje a šíření zvuku. Výška, barva, intenzita zvuku. Ucho jako biologický detektor zvuku. Sluchové pole. Hladina intenzity a hladina hlasitosti zvuku. 
Elektřina a magnetismus. Elektrický náboj a elektrické pole. Potenciál elektrického pole. Elektrické napětí. Kapacita, kondenzátor, řazení kondenzátorů. Vodivost v kovech. Elektrický proud, jednoduchý obvod. Práce a výkon elektrického proudu. Elektrický odpor. Ohmův zákon. Rozvětvený elektrický obvod. Kirchhoffovy zákony. Řazení rezistorů. Polovodiče a jejich využití.  Elektrický proud v elektrolytech. Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu. Magnetické pole. Střídavý proud. Elektromagnetická indukce. Obvody střídavého proudu s prvky R L C. 
Optika. Elektromagnetické spektrum. Světlo jako elektromagnetické vlnění. Vlnové vlastnosti světla, interference, polarizace světla. Kvantové vlastnosti světla, fotoelektrický jev. Geometrická optika. Odraz, lom světla. Zobrazování zrcadly a čočkami. Optické přístroje, lupa, mikroskop. Oko jako optická soustava. Oko jako biologický detektor světla. Vady oka. Fotometrické veličiny a jejich jednotky. 
Rtg záření a jeho biologický význam. Atomová a jaderná fyzika. Stavba atomu, atom a jeho charakteristiky. Elektronový obal. Atomové jádro.  Přirozená a umělá radioaktivita. Jaderné reakce a jejich energetické využití. Rozpadový zákon. 
Fyzikální měřící metody. 
Váhy a vážení. Hustota a její měření. Teplota a teploměry. Měření elektrických veličin - proud, napětí, odpor.

Obecné požadavky

-

schopnost provádět jednoduché numerické výpočty, spojené s řešením příkladů (procentový počet, převody jednotek, převody úhlů apod.),

-

znalost základních matematických funkcí a jejich fyzikální uplatnění (lineární, kvadratická, lomená, exponenciální, logaritmická, goniometrická funkce),

-

znalost základních geometrických vzorců.

Doporučená literatura

1.

Fyzika pro I. - IV. ročník gymnázií.

2.

Svoboda, Emanuel a kol.: Přehled středoškolské fyziky. SPN Praha, 1992.

3.

Kubínek R., Kolářová H.: Fyzika v příkladech a testových otázkách pro uchazeče o studium na VŠ, RUBICO 1996. (Objednávejte u svých knihkupců nebo osobně u nakladatelství RUBICO, Rooseveltova 51, 779 00 Olomouc).

4.

Kolářová H., Dvořáčková V., Chalupová V.,: Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie. Univerzita Palackého, Olomouc 1999.

Písemná zkouška

bude obsahovat otázky několika typů:
a) Otázky mnohočetného výběru, kdy jedna z nabídnutých odpovědí je správná.
b) Jednoduché příklady, kdy se zapisuje pouze číselný výsledek.
c) Fyzikální příklady, kde je třeba uvést stručné a výstižné řešení a konečný výsledek.

    

  

  

NahoruNahoru

  

Přípravné semináře

     

PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Pro školní rok 2008/2009 připravujeme cyklus seminářů pro zájemce o studium všeobecného lékařství, zubního lékařství, bakalářských oborů léčebná rehabilitace a fyzioterapie, ošetřovatelství na LF UP v Olomouci.
Semináře budou probíhat na Lékařské fakultě UP v Olomouci v budově Teoretických ústavů, která se nachází v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci.

Časový program

Prezence od 8.00 hodin, zahájení 9.00 hodin, ukončení 15.00 hodin

Cena

Cena za jednotlivé semináře 500 Kč

Příslušnou částku uchazeč uhradí v hotovosti u prezence v den konání daného semináře.

Přihlášky

Přihlášky se jménem uchazeče a předmětem o který máte zájem, zašlete na poštovní nebo e-mailovou adresu:
Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Ústav lékařské biofyziky LF UP
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
E-mail: kol@tunw.upol.cz

Doporučená literatura

Pro uchazeče o studium na LF UP v Olomouci byl vydán soubor Modelových otázek z fyziky, chemie a biologie, který je možné zakoupit přímo na semináři, případně zájemci si jej mohou zakoupit osobně na podatelně či studijním oddělení děkanátu LF UP, tř. Svobody 8, P.O.Box 159, 771 26 Olomouc 1, nebo je lze zaslat i na dobírku. Cena Modelových otázek činní 30,- Kč. Na jednotlivých seminářích je možné zakoupit i další knihy z fyziky, chemie a biologie pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ.

Termín přihlášky

Termín podání přihlášky je do 31. ledna 2008. Na základě přihlášky budou na začátku měsíce března zájemcům rozeslány složenky k uhrazení příslušné částky a podrobné informace.

 

 

NahoruNahoru